Sunday, 05/07/2020 - 16:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Vũ Trung
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHI ỦY, CHI BỘ TRƯỜNG TH &THCS VŨ TRUNG NHIỆM KỲ 2020 - 2023

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Của Ban chi ủy, Chi bộ trường TH &THCS Vũ Trung nhiệm kỳ 2020 - 2023

 

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban tổ chức Trung ương về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ.

- Căn cứ Quyết định số 46 -QĐ/ĐU, ngày 15 / 3/2020 của Đảng ủy xã Vũ Trung về chuẩn y kết quả bầu cử Ban chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ trường TH & THCS Vũ Trung nhiệm kỳ 2020 – 2023;

- Căn cứ Nghị quyết Chi bộ trường TH & THCS Vũ Trung  nhiệm kỳ 2020 - 2023, Chi ủy chi bộ trường TH&THCS Vũ Trung xây dựng quy chế làm việc của chi ủy và chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 nh­ư sau:

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về hoạt động của Ban chi ủy, chi bộ trường TH& THCS Vũ Trung nhiệm kỳ 2020 - 2023 trực thuộc Đảng bộ xã Vũ Trung.

2. Quy chế này được áp dụng đối với Chi ủy, Chi bộ trường TH& THCS Vũ Trung, đảng viên, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động của cấp ủy, chi bộ trường TH& THCS Vũ Trung.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1.  Hoạt động của cấp ủy, chi bộ trường TH& THCS Vũ Trung trên cơ sở Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vũ Trung

2. Cấp ủy, chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức; mọi hoạt động  đều do chi bộ quyết định về chủ trương, biện pháp lãnh đạo theo đúng nguyên tắc, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Đảng.

 

Chương II

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

Điều 3. Chức năng

Chi bộ trường TH& THCS Vũ Trung là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ được giao về các mặt công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác chuyên môn, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và tổ chức đoàn thể ở trường TH& THCS Vũ Trung; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ giáo viên, đảng viên và quần chúng; xây dựng Chi bộ và đơn vị vững mạnh.

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lên nin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho công chức, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo cấp trên theo quy định.

- Kịp thời phổ biến, quán triệt để công chức, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho công chức, đảng viên. Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

- Lãnh đạo cán bộ, Đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

2. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, an ninh, quốc phòng

- Lãnh đạo viên chức, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của viên chức, đảng viên và quần chúng.

- Lãnh đạo viên chức, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của công chức và người lao động, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của cơ quan, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ

- Cấp ủy tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế làm việc của cơ quan.

- Cấp ủy đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.

- Cấp ủy lãnh đạo xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng viên chức và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, điều chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ giáo viên, nhân viên của đơn vị do Hiệu trưởng trường TH&THCS Vũ Trung ra quyết định bổ nhiệm.

4. Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

- Lãnh đạo Tổ Công đoàn, Chi đoàn, Đội thiếu niên trong nhà trường xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ của tổ chức đoàn thể; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham gia xây dựng, bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của cơ quan.

5. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng

- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; thực hiện đúng các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và phẩm chất đạo đức, tư cách của người đảng viên.

- Lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là công chức lãnh đạo chủ chốt.

  • Thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng phát triển đảng viên trẻ, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Giáo dục, rèn luyện đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CẤP ỦY

VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ, CHI ỦY VIÊN

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của cấp ủy

1. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị giữa hai kỳ họp của chi bộ;

2. Lãnh đạo việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của cấp trên;

3. Xây dựng dự thảo nghị quyết và triển khai nghị quyết của chi bộ;

4. Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

5. Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, sơ kết, tổng kết công tác lãnh đạo của chi bộ;

6. Lãnh đạo xây dựng nhà trường, và các chi hội đoàn thể;

7. Chuẩn bị mọi mặt cho công tác đại hội nhiệm kỳ.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư, Phó Bí thư, Chi Ủy viên

1. Bí thư Chi bộ ( Đồng chí Trần Văn Khôi – Hiệu trưởng)

- Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ xã Vũ Trung về toàn bộ hoạt động của Chi bộ. Phụ trách chung và lãnh đạo trực tiếp công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, công tác xây dựng Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Lập chương trình công tác quý, năm; kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Cấp ủy.

- Chuẩn bị nội dung và các vấn đề cần đề xuất để đưa ra Chi bộ xem xét quyết định; chủ trì các cuộc họp của Chi bộ và kết luận. Triệu tập các cuộc họp đột xuất với những nội dung quan trọng và cấp bách; bảo đảm cho sinh hoạt của Chi bộ đúng định kỳ; không ngừng tăng cường đoàn kết nội bộ Chi bộ; tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và các sự kiện khác của Chi bộ.

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Chi bộ với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và  các tổ chức trong nhà trường có liên quan thông qua Quy chế làm việc cụ thể.

- Thay mặt Chi bộ ký các Nghị quyết, văn bản khác của Chi bộ.

2. Phó Bí thư Chi bộ ( Đồng chí Đặng Xuân Hoàn – Phó HT tiểu học)

- Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật; công tác đoàn thể, tuyên truyền; công tác dân vận; công tác thi đua khen thưởng.

- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, công tác quản lý CSVC, công tác quản lý nuôi ăn bán trú cấp tiểu học và các công tác khác theo yêu cầu của chi bộ. Thay mặt Bí thư Chi bộ chủ trì các cuộc họp khi Bí thư đi vắng hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Chi bộ về nhiệm vụ được giao.

- Chịu trách nhiệm soạn thảo một số văn kiện, báo cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

          3. Các chi ủy viên

- Chi ủy viên: Đồng chí  Lại Thị Xuyến – Phó Hiệu trưởng (THCS)

+ Phụ trách các hoạt chuyên môn, công tác quản lý CSVC, lao động vệ sinh cấp THCS

+ Công tác lãnh đạo chỉ đạo cán bộ giáo viên, đảng viên thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

+ Quản lý hồ sơ chi bộ

    + Chịu trách nhiệm trước Chi bộ về nhiệm vụ được giao.

- Chi ủy viên: Đồng chí  Nguyễn Thị Quỳnh Vân – Phó Hiệu trưởng ( Tiểu học)

+ Phụ trách công tác chuyên môn, công tác chỉ đạo lao động vệ sinh cấp Tiểu học;

+ Phụ trách công tác lãnh đạo các đoàn thể và các công tác khác theo sự phân công của chi bộ

+ Công tác phổ cập giáo dục tiểu học và THCS.

 + Chịu trách nhiệm trước Chi bộ về những nhiệm vụ được giao.

- Chi ủy viên: Đồng chí Nguyễn Thị Cương – Tổ trưởng khối 4+5; GV tiểu học

+ Phụ trách công tác thu đảng phí của đảng viên và nộp đảng phí lên Đảng ủy;

+ Thư ký các cuộc họp cấp ủy, chi bộ.

+ Chịu trách nhiệm trước Chi bộ về những nhiệm vụ được giao.

Chương IV

QUAN HỆ CỦA CẤP ỦY, CHI BỘ

VỚI TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Điều 7. Quan hệ giữa chi bộ với nhà trường

1. Trong lãnh đạo, mối quan hệ giữa Chi bộ và  nhà trường là mối quan hệ về trách nhiệm trên nguyên tắc lãnh đạo của Đảng nhằm phát huy vai trò của mỗi người, mỗi tổ chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nhà trường thực hiện nhiệm vụ theo chế độ thủ trưởng trên cơ sở các nghị quyết của cấp ủy, chi bộ về những chủ trương, biện pháp công tác lớn.

2. Chi bộ đảm bảo và tạo điều kiện để Nhà trường thực hiện trách nhiệm và quyền hạn được giao. Nhà trường thường xuyên báo cáo với Chi bộ tình hình thực hiện các mặt công tác, những chủ trương nhiệm vụ sắp đến của nhà trường. Chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo thực hiện.

3. Nhà trường đảm bảo và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, tài chính, cán bộ... để Chi bộ thực hiện sự lãnh đạo đối với mọi hoạt động của nhà trường.

4. Khi có công việc đột xuất quan trọng phải giải quyết ngay, Nhà trường trao đổi thống nhất với Chi bộ để tổ chức thực hiện và báo cáo với chi bộ trong phiên họp gần nhất.

Điều 8. Quan hệ giữa Chi bộ với tổ chức đoàn thể

Cấp ủy, chi bộ thường xuyên lãnh đạo và tạo mọi điều kiện để các ban, đoàn thể hoạt động theo Luật và Điều lệ của tổ chức, đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức đó.

Điều 9. Quan hệ giữa Chi bộ với Đảng ủy xã Vũ Trung

Ban chi ủy, chi bộ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Vũ Trung; báo cáo các mặt công tác của chi bộ với Đảng ủy xã theo quy định; kiến nghị và đề xuất với Đảng ủy xã những vấn đề vượt thẩm quyền của chi bộ để kịp thời giải quyết.

 

Chương V

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 10. Chế độ làm việc cấp ủy, chi bộ

1.  Cấp ủy họp mỗi tháng một lần để xây dựng dự thảo nghị quyết chi bộ hằng tháng và họp bất thường khi cần thiết.

2. Chi bộ họp thường lệ mỗi tháng một lần để ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng và các nội dung khác. Chi bộ họp vào ngày 03 hằng tháng; khi cần có thể họp bất thường (nếu ngày sinh hoạt chi bộ của tháng nào đó mà trùng với ngày lễ, tết thì chi bộ chuyển sang ngày kế tiếp nhưng không phải là ngày lễ, tết do cấp ủy thống nhất và thông báo trước cho đảng viên).

3. Định kỳ 6 tháng và 1 năm cấp ủy, chi bộ chuẩn bị nội dung sơ kết và tổng kết đánh giá, kiểm điểm tập thể cá nhân, phân loại đảng viên, phân loại chi bộ, xét thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của Đảng ủy xã.

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Chi bộ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo qua các hình thức: Hội nghị và thông báo bằng văn bản. Thông tin, báo cáo phải đảm bảo chính xác và đầy đủ, trung thực, kịp thời và bảo mật.

2. Chi bộ lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ đối với chi bộ; đồng thời Chi bộ thực hiện đúng chế độ báo cáo với Đảng ủy xã theo yêu cầu.

Điều 12. Kiểm tra, giám sát

1. Hàng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và triển khai kế hoạch tới toàn thể đảng viên, hội đồng sư phạm nhà trường.

2. Chi bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên về việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia hoạt động các tổ chức đoàn thể, chấp hành pháp luật, những quy định của Nhà trường cũng như mối quan hệ với cấp ủy, nhân dân nơi cư trú.

3. Đảng viên có quyền chất vấn Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư và các đảng viên về mọi vấn đề có liên quan đến chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nghị quyết của Chi bộ, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi của đảng viên.

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này được Chi bộ trường Tiểu học & THCS Vũ Trung thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua; báo cáo Đảng ủy xã Vũ Trung để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

2. Cấp ủy, chi bộ và toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này, thường xuyên kiểm điểm việc thực hiện quy chế và có ý kiến đóng góp, bổ sung, từng bước xây dựng lề lối, phong các làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của chi bộ.

3. Trong quá trình thực hiện, chi bộ tiếp tục rút kinh nghiệm để bổ sung hoặc sửa đổi quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được cấp ủy, chi bộ trường Tiểu học &THCS Vũ Trung thông qua tại cuộc họp ngày 03 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã Vũ Trung  (để B/C);

- Bí thư, P.Bí thư Chi bộ: để t/h;

- Các bộ phận đoàn thể : để t/h;

- Lưu HS chi bộ.

TM. CHI BỘ TRƯỜNG TH & THCS

BÍ THƯ

( Đã ký)

 

Trần Văn Khôi


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 13
Tháng 07 : 53
Năm 2020 : 3.540